Academic Services.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา

แนะนำบริการ
      การตรวจวิเคราะห์จำแนกชนิดอัญมณีธรรมชาติ อัญมณีสังเคราะห์ และเลียนแบบ
รายงานผล
      รายงานผลการวิเคราะห์และตรวจสอบ แบ่งเป็น
     1. รายงานผลการตรวจสอบโดยไม่มีใบรับรองคุณภาพอัญมณี (Verbal Test) เป็นการรายงานเบื้องต้นระบุชนิด ประเภท สัดส่วน น้ำหนักของอัญมณี และคำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะศึกษาเพิ่มเติม
     2. รายงานผลการตรวจสอบโดยไม่มีใบรับรองคุณภาพอัญมณี (Verbal Test) พร้อมรูปถ่าย เป็นการรายงานเบื้องต้นระบุชนิด ประเภท สัดส่วน น้ำหนักของอัญมณี และคำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะศึกษาเพิ่มเติม และมีภาพถ่ายสีของอัญมณีประกอบ
     3. รายงานผลการตรวจสอบโดยมีใบรับรองคุณภาพ (Gem Identification Report) ระบุชนิด ประเภท สัดส่วน น้ำหนักของอัญมณี และคำอธิบายความที่ชัดเจน มีภาพถ่ายสีของอัญมณี โดยมีนักอัญมณีศาสตร์ 2 คนลงชื่อกำกับ

ราคาค่าบริการ
ราคาค่าบริการสำหรับพลอยทุกชนิด คิดราคาเดียวกันคือ
+ รายงานผลการตรวจสอบโดยไม่มีใบรับรองคุณภาพอัญมณี (Verbal Test) ราคา 200 บาท
+ รายงานผลการตรวจสอบโดยไม่มีใบรับรองคุณภาพอัญมณี (Verbal Test) พร้อมรูปถ่าย ราคา 300 บาท
+ รายงานผลการตรวจสอบโดยมีใบรับรองคุณภาพ (Gem Identification Report) ราคา 1,000 บาท

เครื่องมือ
     เครื่องมือวิเคราะห์อัญมณีพื้นฐาน(Basic Instruments) เป็นชุดเครื่องมือที่ในช้ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ขนาด น้ำหนักของอัญมณี ประกอบไปด้วยเครื่องวัด ค่าดัชนีหักเหแสง (Refractometer) โพลาริสโคป (Polariscope) กล้องจุลทรรศน์ สำหรับตรวจอัญมณี (Gem Microscope) แว่นขยายกำลังขยาย 10 เท่า(10x Loupe ) เครื่องหาค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity Balance) กล่องตรวจสอบการเรืองแสง ยูวี (Day Light & UV-Lamp) แผ่นกรองแสงดูอัญมณี (Chelsea Color Filter) อุปกรณ์ดูสีแฝดของอัญมณี (Dichroscope) และ ลำแสงชนิด Fiber Optic เป็นต้น
     เครื่องมือขั้นสูง (Advanced Instruments) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์เชิงลึกทางสเปกโตรสโคปี ของอัญมณี ได้แก่ Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) ใช้ตรวจจำแนกอัญมณีสังเคราะห์กับอัญมณีธรรมชาติ ตรวจสอบธาตุองค์ประกอบเพื่อบอกแหล่งกำเนิดของอัญมณี และตรวจสอบการปรับปรุง คุณภาพในอัญมณีบางชนิดเช่น การเผาพลอยโดยการเติมธาตุเบอลีเลียม (Be)