ติดต่อเรา

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๗ โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘Contact us

Faculty of Gems, Burapha University, Chantaburi Campus
57 Moo. 1,Chonlaprathan Road, Khamong, Tha-Mai, Chanthaburi, Thailand. 22170
Tel +66-3931-0000#1117 Fax : +66-3931-0128