อาการปฏิบัติการอัญมณี

ประวัติความเป็นมา

           อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นอุตสาหกรรมส่งออกใน ลำดับต้น ๆ ที่ทำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประเภทนี้ประสบปัญหาการขาดแคลน บุคลากรทั้งระดับบริหารจัดการและระดับฝีมือแรงงาน ทบวง มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนในสาขาวิชาทางด้านอัญมณีและ เครื่องประดับและได้วางแผน การผลิตบัณฑิตให้เพียงพอและเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ สนองความต้องการ ของอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลก


           จากผลการศึกษาพบว่าอุตสาหกรรมทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ มีความจำเป็นต้องใช้กำลังคนที่มีทักษะและความสามารถสูง ในสัดส่วนที่เพิ่มสูงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับจำนวนแรงงานที่ใช้ ทั้งนี้ด้วยความจำเป็นของกระบวนการผลิตและการตลาด การควบคุมคุณภาพ การวิจัย และการพัฒนาผลิต ภัณฑ์ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนในสาขาวิชาทางด้านอัญมณี และเครื่องประดับอย่างรีบด่วนและทบวง มหาวิทยาลัยได้นำ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2536
โดยกำหนด ให้สาขาทางด้านวิชาอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสาขาที่ขาดแคลน


อาการปฏิบัติการอัญมณี

           จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมอยู่ในโครงการผลิตบัณฑิตสาขา วิชาทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี พ.ศ 2537 ในโครงการจัดตั้งภาค วิชาวัสดุศาสตร์ - เทคโนโลยีอัญมณี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเริ่มรับนิสิตรุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 และต่อมา มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังภูมิภาคของรัฐบาล การจัดตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ขึ้น ณ จังหวัดจันทบุรี วิทยาเขตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2539 โดยในโครงการจัดตั้งที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้วนั้น ให้จัดตั้งวิทยาลัยอัญมณี ณ วิทยาเขตดังกล่าว โดยมีแผนดำเนินการเปิดสอนใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ สาขาเทคโนโลยีอัญมณี สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ สาขาอัญมณีศาสตร์ และสาขาการออกแบบเครื่องประดับ
อาการปฏิบัติการอัญมณี

ปรัชญา
สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตคุณภาพ วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ศูนย์บริการวิชาการมาตรฐานด้านอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ


พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่มีคุณภาพ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. ผลงานวิจัย นวัตกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศ
3. มีศักยภาพในการบริการวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับระดับมาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ตั้งบนฐานของธรรมาภิบาล มุ่งสู่การพึง่พาตนเอง

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การผลิตบัณฑิตคุณภาพ
2. วิจัยและพัฒนา นำองค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3. ศูนย์บริการวิชาการมาตรฐานด้านอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมมาภิบาล และการพึ่งพาตนเอง


อาการปฏิบัติการอัญมณี

ปณิธาน
- ผลิตบัณฑิตทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับโดยจะดำเนินการให้ครบวงจรตั้งแต่ การขุด การออกแบบ การค้าและการเพิ่มมูลค่า โดยจะเปิดสอนใน 5 สาขาวิชา เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป
- ดำเนินการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ของธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านอัญมณี และเครื่องประดับ
- ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน โดยเน้นการเผยแพร่ความรู้ของสารสนเทศทางอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ และการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เฉพาะด้านแก่ผู้สนใจและผู้ประกอบการ
- ให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณี


เป้าหมาย
- เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับในทุกสาขาวิชา ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ เทคโนโลยีอัญมณี ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ การออกแบบเครื่องประดับ และอัญมณีศาสตร์
- เพื่อขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายการผลิตบุคลากร ของรัฐ ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณี