รู้จักคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

           อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นอุตสาหกรรมส่งออกใน ลำดับต้น ๆ ที่ทำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประเภทนี้ประสบปัญหาการขาดแคลน บุคลากรทั้งระดับบริหารจัดการและระดับฝีมือแรงงาน ทบวง มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนในสาขาวิชาทางด้านอัญมณีและ เครื่องประดับและได้วางแผน การผลิตบัณฑิตให้เพียงพอและเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ สนองความต้องการ ของอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลก อ่านต่อ...

 


Gems News around the world


การศึกษา

คู่มือหลักสูตรคณะอัญมณี ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...


จดหมายข่าว คณะอัญมณี

จดหมายข่าวประจำเดือพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ อ่านต่อ...

จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ อ่านต่อ...

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ อ่านต่อ...

จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อ่านต่อ...


ภาพกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารีย์ เถาว์วงษา อาจารย์ประจำสาขาออกแบบเครื่องประดับ นำนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะอัญมณี สาขาการออกแบบเครื่องประดับ เข้าร่วม อ่านต่อ...

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดการบรรยายและทดลองใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตร อ่านต่อ...

เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภารีย์ เถาว์วงษา อาจารย์ประจำสาขาออกแบบและเครื่องประดับ คณะอัญมณี นำนิสิตศึกษาการเ อ่านต่อ...

ดร.ณัฐพล ชมแสง อาจารย์ประจำสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยา อ่านต่อ...

Link Of Gems


Download
เอกสาร แบบฟอร์ม โลโก้
more...

Link
แหล่งเชื่มโยงที่สำคัญ-เกี่ยวข้อง
more...จำนวนผู้เข้าชม :