Knowledge management.

โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

          คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ จึงมีแนวคิดที่จะเชื่อมโยงความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากรที่ได้รับการสั่งสมมา ความชำนาญ เทคนิคกลยุทธ์ตลอดจนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ นำมาถ่ายทอด เปิดเผย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำความรู้เหล่านั้นมารวบรวมและบันทึกอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรภายในคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ นิสิตหรือบุคลากร รวมไปถึงบุคลากรภายนอกที่สนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน หรือด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ คณะอัญมณีได้จัดทำโครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ในหัวข้อการพัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง การจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือในการเรียนการสอน และการสอบประมวลความรู้รวบยอดนิสิต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย การบริหารจัดการ และการพัฒนาศักยพภาพนิสิตของคณะ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำคณะอัญมณี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ปี ๒๕๕๖ ลว.๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ปี ๒๕๕๕ ลว.๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ปี ๒๕๕๔ ลว.๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔