Quality assurance.

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะอัญมณี ปีการศึกษา ๒๕๕๔

          จากการประเมินผลการดำเนินงานของคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในภาพรวมตามตัวบ่งชี้ ๒๓ ตัวบ่งชี้ของสกอ.พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๖ )และผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ๒๓ ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และตัวบ่งชี้ของ สมศ. ๑๓ ตัวบ่งชี้ รวมเป็น ๓๖ ตัวบ่งชี้ พบว่ามีคุณภาพ อยู่ในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๗ )โดยปัจจัยนำเข้ามีคุณภาพระดับ พอใช้ กระบวนการคุณภาพระดับ ดี และผลลัพธ์มีคุณภาพระดับ พอใช้

          เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙ ด้าน พบว่าองค์ประกอบที่มีคุณภาพระดับดีมาก มี ๓ องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบที่ ๑, ๕ และ ๖ องค์ประกอบที่มีคุณภาพระดับดี มี ๕ องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบที่ ๒, ๓, ๗, ๘, และ ๙ องค์ประกอบที่มีคุณภาพระดับพอใช้ มี ๑ องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบที่ ๔

          เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ ดี มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ก.มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ ดี มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ข.มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ ดี มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ พอใช้

          เมื่อพิจารณาตามมุมด้านบริหารจัดการ พบว่า มุมมองด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ. ดีมาก .มุมมองด้านกระบวนการภายใน มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก มุมมองด้านการเงิน มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี และมุมมองด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง

          เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่า มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ. ดี และมาตรฐานด้านการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี


จุดเด่น
๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีศักยภาพในการแสวงหางบประมาณจากภายนอก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ
๒. มีผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และมีการยื่นจดสิทธิบัตรเป็นจำนวนมาก (๘ รายการ และ ๑๐ รายการ) รวมทั้งมีผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าอัญมณีและเครื่องประดับ
๓. มีการให้บริการวิเคราะห์อัญมณีโดยห้องปฏิบัติการ BGL ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
๔. มีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม

ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา
          คณาจารย์ของคณะที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์สูงสุดของ สกอ. และยังไม่มีคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ไม่มีผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการ ตำราหรือหนังสือ ดังนั้นคณะจึงควรทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อให้ได้วุฒิปริญญาเอก และทำผลงานในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง


บทสรุปผู้บริหาร